Trafik ve Çevre Bilgisi

Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

 1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak,
 2. Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak yasaktır.

Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir.

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırları içinde, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamalrını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik içim tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler ile ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya benzerleri dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır.

Kişi, kurum ve kuruluşla, karayolunda yapacakları çalışmada yolun yapım ve bakımı ile ilgili görevli kuruluştan izin almak ve çalışmalarında gerekli önlemleri alarak, trafik akımının güvenliğini bozmayacak şekilde çalışmları yapmak zorundadırlar.

Işıklı trafik işaret cihazları trafik işaret levhaları, kenar taşları, otokorkuluk ve benzeri yol ve trafik güvenliği elemanlarına zarar veren kişilerin yetkilerince tespiiti halinde bu durumun yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşa bildirilmesi zorunludur.

GENEL TANIMLAR

TRAFİK : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL) : Trafik için , kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

ARAÇ : Karayollarında kullanılabilen, motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makinaları ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

TAŞIT : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülene “motorlu taşıt”, insan ve hayvan gücü ile yürütülene “motorsuz taşıt” denir.
Ayrıca bir kazanç sağlama amacı olmadan kullanılan taşıta “hususi taşıt”, bir kazanç sağlamak için kullanılan taşıtlara “ticari taşıt”, resmi kurumlara ait taşıtlara “resmi taşıt”, hem resmi hem ticari nitelik taşıyan taşıtlara ise “resmi ticari taşıt” denir.

SÜRÜCÜ : Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişidir.

ŞOFÖR : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

ARAÇ SAHİBİ: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

İŞLETEN: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehin gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde  fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

YOLCU : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

HİZMETLİ : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücülerden gayri kişilerdir.

TRAFİK İŞARETLERİ : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası vaya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalıdır.

GEÇİŞ HAKKI : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi- nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

DURAKLAMA : Trafik zorunlulukları dışında araçların insan indirmek ve bindirmek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.

PARKETME :  Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

TRAFİK KAZASI : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.

YAYA: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır.

TRAFİKTEN MEN : Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda öngörülen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belli bir vere çekilerek trafikten alı konmasına denir.

Karayolları Trafik KanunuKarayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.

TRAFİKLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

1- Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu
Başbakan’ ın başkanlığında Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma – Deniz ve Haberleşme, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik, Özel İdare, Köy İşleri Genel Koordinasyon Müdürlüğü’ nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ nden oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da kurula çağırılabilir.

Karayolu Güvenliğ Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ nca hazırlanarak, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’ nca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararların yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler.

Kurul yılda iki defa olağan, Başbakan’ ın gerek görmesi halinde de olağanüstü alarak gündemle toplanır.

2- Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanın’nın başkanlığıda, Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan kamu kurumlarının en az daire başkanı düzeyinde görevlileri, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Başkanlığı’nca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği , Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfı’nın birer temsilcisi ve Başkent Büyükşehir Belediye Başkanın’ dan oluşur. İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağırabilir. Kurul ayda bir toplanmakla birlikte, zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca Trafik Hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilere önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar.

 • Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkinönerilerde bulunmak,
 • Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin öneride bulunmak,
 • Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek, 
 • Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasl düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek, bu eksikliklerin giderilmesinde önerilerde bulunmak,
 • Karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için plalar hazırlamak,
 • Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’nin verdiği hizmetler için uygulayacağı tarifler hakkında görüş bildirmek,
 • Fahri trafih müfettişi adaylarını Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna önermek bu kurulun görevleridir.

3- Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Araçlarda bulundurulması gerekli belgeleri ve gereçleri ile sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetlemek,
 • Duran ve akan trafiği düzenleyip yönetmek,
 • El koyduğu trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek,
 • Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleyip, gerekli işlemleri yapıp, takip etmek,
 • Trafik kazalarında yaralananların bakımlarını sağlamak için tebdip alıp yakınlarına haber vermek,
 • Sürücü belgelerini düzenleyip vermek,
 • Araçların tescil işlerini yapıp, trafik ve tescil belgeleri ile plakalarını vermek,
 • Ülke çapında sürücülerin sicillerini tutmak,
 • İstatistiki bilgileri toplayıp değerlendirmek,
 • Trafik kazaların oluş nedenleri ile ilgili bilgileri toplayıp, değerlendirip, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
 • Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenilecek gerekli bilgi ve belgeleri vermektir.

Tescili yapılarak, trafik belgesi verilen araçlara, TSK’nın ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri verilir, araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere mülki makamlara gönderilir. Mülki makamlara sefer görev emrini araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere trafik tescil şube veya bürolarına gönderir.

Trafik Zabıtası
Trafik Zabıtası’nın asıl görevi trafik hizmetlerini yürütmektir.

Genel Zabıta
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde; Jandarmada trafik eğitimi almış subay veya astsubaylar, yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak vali onayı ile trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli yetkililerdir.

4- Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve işaretleri yaparak gerekli önlemleri almak,
 • Karayollarındaki işletme standartlarını tespit ve kontrol etmek,
 • Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri inceleyip onaylaymak,
 • Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek,
 • Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veriler hazırlayıp gerekli teknik bilgileri ve kaza analiz sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak veya aldırmak,
 • yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik edip uygun olanları tastik etmek,
 • Karayolu yapılarına hasar verenler ile yapım be bakım sırasında görevlilerin ikaz ve işaretlerine uymayanlar hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek.

5- Milli Eğitim Bakanlığı

 • Motorlu araç sürücülerinin yetişmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bu sürücü kurslarını denetlemek,
 • Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, sınavlarda başarılı olanların sertifikalarını vermek,
 • okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimi düzenlemek, trafik genel eğitim planları hazırlamak, ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.
 • İlköğretim ve orta öğretim okullarının ders programlarına eğitim amacıyla zorunlu ve uygulamalı trafik ve ilkyardım dersleri koymak,
 • Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemekle görevli ve yükümlüdür.

6- Sağlık Bakanlığı 

 • Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,
 • Trafik kazalarında yaralananları en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifade edebilmelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığı’nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilkyardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,
 • Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,
 • Bu konunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgli diğer görevleri yapmak,
 • Trafik kazaları sebebi ile üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmetleri bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın kurum tarafından sağlık uygulama tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır.

7- İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği – İl Özel İade Köy İşleri Genel Koordinasyon Müdürlüğü

Köy yollarında;

 • Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeri yapıp gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projeleri incelemek ve gerekenleri onaylamak,
 • Yapım bakımından sorumlu olduğu karayolalrındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin vermek,
 • Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Kanun yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verile trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler, orman yolları için de geçerlidir.

8- Ulaştırma – Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimleri bu kanunun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak. Bu kanun açısından karayolu taşınmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.

Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak  veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35. madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu amddede belirtilen idari tedbirleri almak, araçalrın ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınmıştır.

9- Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görünenler, orman yolları için de geçerlidir.

10- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Trafikte seyreden taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden ve etkilerinden, canlıları ce çevreyi korumak amacıla kirleticilerin azaltılmasını sağlamaj ve ölçümler yaparak kontrol etmek.

11- Belediye Trafik Birimleri

 •  Sorumlu olduğu yolun yapısını, tarfik düzeninin güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,
 • Yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak,
 • Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmesine izin vermek,
 • Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve orradan kaldırmak,
 • Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve engellemek,
 • Çocukalr için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.

12- İl ve İlçe Trafik Komisyonları

 • İl sınırları içinde, mahallli ihtiyaç ve şartlara göre; trafik düzenini ve güvenliği bakımından yönetmelikle gösterileb konular ve esaslar çerçevesinde, iller vali veya yardımcısının başkanlığında, Belediye, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı ilgil odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşalrın birer temsilciisinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamlık başkanlığında, aynı kuruluşların yönetici temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.

Görevleri;

 • İl sınırları içinde mahalii ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzenini ve güvenini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,
 • Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili soruları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu’nun müdahalesini gerektiren hususları içişlerine iletmek,
 • Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit edip sayılarını belirlemek,
 • Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilemesi için izin vermek.

KARAYOLU İLE İLGİLİ TANIMLAR

KARAYOLU YAPISI: Karayolunun kendisi ile karayolu üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, menfez ve tünel gibi yapılara denir.

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU: Üzerinde taşıt trafiğinin her iki yönde hareket edebildiği taşıt yoluna denir.


TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Üzerinde taşıt trafiğinin yalnız bir yönde hareket edebildiği taşıt yoluna denir.

 

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, refüj, şerit veya benzeri bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrılmasına denir.

BAĞLANTI YOLU: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.(Yonca yaprağı denilen yollar)

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYO): Genelde transit trafiğe tahsis edilen, belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz taşıtların giremediği, izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu yollara erişme kontrollü karayolu veya otoyol denir.

GEÇİŞ YOLU: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış yolun karayolu üzerindeki kısmına denir.

TAŞIT YOLU (KAPLAMA): Karayolunun genellikle taşıt trafiğince kullanılan kısmına denir.

BİSİKLET YOLU: Karayolunun yalnızca bisikletli sürücülere tahsis edilen kısmına denir.

YAYA YOLU (YAYA KALDIRIMI):Karayolunun taşıt yolu kenarı, gerçek ve tüzel kişilerin mülkleri arasında kalıp yalnız yayaların istifadesine tahsis edilmiş kısmına Yaya yolu veya Yaya kaldırımı denir.

BANKET: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile sev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ev hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanacağı kısımdır.

PLATFORM: Karayolunun , taşıt yolu ile yaya yolu veya banketten oluşan kısmına denir.

ANAYOL: Ana trafiğe açık olan, bu yola girerken veya bu yoldan geçerken ilk geçiş hakkının verildiği işaretlerle belirlenmiş yollara denir.

TALİ YOL: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yollara denir.

TEHLİKELİ EĞİM: Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk ve açıdaki yol eğimidir.

KAVŞAK: Karayolu üzerinde iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi ile meydana gelen ortak alana denir.

YAYA GEÇİDİ: Taşıt yolunda, yayaların güvenle geçebilmeleri için trafik işaretleri ile belirlenmiş alanlardır.

OKUL GEÇİDİ: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçiş güvenliği açısından emniyetli geçebilmelerini temin için trafik işareti ile belirlenmiş alana denir.

ALT GEÇİT: Bir karayolunun diğer bir karayolu ya da demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

ÜST GEÇİT: Bir karayolunun diğer bir karayolu ya da demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (HEMZEMİN GEÇİD): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere denir.

ADA: Yayaların geçme ve durmalarına , taşıtlardan inip binmelerine yarayan, motorlu taşıtların giremediği, koruyucu tertibatla belirlenmiş alanlara denir.

AYIRICI:Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, taşıtların bir taraftan diğer tarafa geçmesini engelleyen tertibatlara denir.

ŞERİT:Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyirlerini temin için karayolunun ayrılmış bölümüne denir.

PARK YERİ (OTOPARK): Araçların park etmesi için kullanılan açık ve kapalı yerlere denir.

KARAYOLU ÜZERİ PARK YERİ: Taşıtyolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.

KARAYOLU DIŞI PARK YERİ: Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.

DURAK : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu ve hizmetlileri bindirmek, indirmek gayesiyle duraklamaları için işaretlerle belirlenmiş yerdir.

GARAJ : Araçların genellikle uzun süre durmelerı içinkullanılan bakım ve servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

TERMİNAL : İnsan veya eşya taşımalarında araçların indirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, heberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.

SERVİS İSTASYONU : Araçların bakım, onarım ve servislerin yapıldığı açık veya kapalı yerdir.

AKARYAKIT İSTASYONU : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ, basınçlı hava, ve yedek malzeme ihtiyaçları ile ayrıca, kişilerin ilk yardım ihtiyaçlarının da sağlandığı yerdir .

MUAYENE İSTASYONU : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

ARAÇ TARTI İSTASYONU : Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

İŞARET LEVHASI: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasının sağlayan trafik tertibatıdır.

IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER: Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

Araçlarla İlgili Tanımlar 

Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

Kamyonet : Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg. mı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta denir. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

Kamyon: İzin verebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

Otobüs : Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motırlu taşıttır. Troleybüsler bu sınıfa dahildir. Sürücü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş yük taşımayan motorlu taşıttır.

Arazi taşıtı : Karayolunda  yük veya yolcu taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır.

Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometre’yi, içten yanmalı motor ise silindir hacmi 50 santimetreküpü,elektrik motoru ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen 2 veya 3 tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanlarının net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

Motosiklet : Azami tasarım hızı 45km/saatten ve/veya silindir kapasitesi iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550kilogramı aşmayan dört tekerleki motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıkların hesaplanmasında batarya ağırlığı dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

Bisiklet : Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile teerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 Kw’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevirmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamemen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girerler.

Lastik Tekerlekli Traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.

İş makineleri : Paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşaa makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan hayvan, yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçtır.

Tramvay: Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayalonda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışardan sağlayan taşıttır.

Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde ve düzekleri ve/veya ekipmanları gereklidir.) M-N-O sınıfı motorlu araçtır.

Okul Servis Aracı (Okul Taşııtı): Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri ile rehber personelin taşınmalarında kullanılan ve yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıttır. (06 Ağustos 2013 tarih ve 28730 sayılı resmi gazete)

Kamu Hizmeti Taşıtı: Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.

Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.

Yarı Römork: Bir kısmı mootorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağrlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.

Hafif römork : Azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen römork veya yarı römorktur.

Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlara denir.

Taşıma sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabilceği en çok yük ağırlığı veya  yolcu ve hizmetli sayısıdır.

Gabari : Araçların yüklü veya yüksüz oluşuna göre karayolunda güvenle seyirlerini temin için uzunluk, genişlik ve yüksekliğini belirleyen ölçülerdir.

Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığına denir.

Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığına denir.

Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.

Dingil ağırlığı : Araçlarda aynı  dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır.

Azami dingil ağırlığı : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına denir.

Azami Toplam Ağırlık: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için sağtanan toplam ağırlıktır.

Hız Sınırlayıcı : Belirtilen değere göre araç hızını sınırlamak için öncelikli işlevi motora yakıt beslemelerini kumanda etmek olan bir cihazdır.   

Karayolu kullanımını kuralları şunlardır:

Aksine bir işaret bulunmadıkça bütün sürücüler araçlarını;

1-Gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek,

2-Çok şeritli yollarda, yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek,

3-Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların emniyetle geçmesini beklemek,

4- Trafiği aksatacak ve ya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,

5- Gidişe ayrılan şeritlerden en soldakini sürekli olarak işgal etmemek,

6- İki yönlü dört veya daha çok şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça motosiklet, otomobil,minibüs, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında, en sağ şeritten sürmek zorundadırlar.

 

Sürücülerin;

7-Geçme, dönme, duraklama ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri,

8-İki şeridi birden kullanmaları,

9- Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 m, yerleşim yerleri içinde 30 m mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri,

10-İşaret vermeden şerit değiştirmeleri,

11-Bölünmüş yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri,

12-Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına girmeleri,

13- İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri, yasaktır.

Araç Sürme Süreleri :

Günde 9 saatten fazla ,devamlı olmak üzere 4,5 saatten fazla sürmeleri yasaktır. Daha fazla araç kullanılacaksa 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu mola 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

Araç Sürme Yasakları :

1-Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak karayolunda araç sürmek yasaktır . Bu hükme uymayanlar derhal araç kullanmaktan men olunur ve mahkemeye sevk edilir. Mahkemece hafif para, 6 ay hafif hapis ve sürücü belgesinin iptali ile cezalandırılır.

2-Hususi otomobil sürücüleri kanlarındaki alkol miktarı en çok 0,50 promil olacak kadar alkol alarak araç kullanabilirler. Diğer araç sürücülerinin alkollü araç kullanmaları yasaktır. Bu kurallara uymayanlar, geriye doğru 5 yıl içinde birinci defa 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süre ile sürücü belgeleri elinden alınır. para ve 15 ceza puanı ile cezalandırılır. Ayrıca bu sürücüler eğitime tabi tutulurlar. Üçüncü defa tekrarı halinde bu sürücüler, 6 ay hapsolunurlar; psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonrası 5 yıl geçtikten sonra uygun olanlara sürücü belgesi iade edilir. Uygun olmayanlara ise sürücü belgesi verilmez. Alkollü olarak ölümlü yada yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir.

3- Sürücü belgesi olmayanların veya sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları karayolunda sürmesi yasaktır. Geçerli sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlara para cezası ile birlikte ilk tespitte 1-2 ay, tekrarı halinde 2-3 ay hapis cezası verilir. 18 yaşındaki küçükler için bu ceza, aynı sürelerle çocuk ıslah evlerinde ıslah edilmek suretiyle yerine getirilir.

4- Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin veya bir yarar karşılığında sürücülük yapanların 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. 4,5 saatlik devamlı araç sürmeden sonra en az 45 dakika dinlenmek zorundadır.
bu dinlenmeyi 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içinde 15 er dakikalık molalar şeklinde kullanabilir.

5- Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında çalışma, sürme, dinlenme sürelerinin tespiti takoğraf cihazı ile yapılır.

6- Sürücü ve yolcular toplu taşıma araçlarında sigara içemez.

Trafik İşaretleri

1- Trafik görevlisinin işaretleri

2- Işıklı trafik işaretleri

3- Trafik işaret levhaları

4- Yol çizgileri

5- Diğer işaretleme elemanları

Trafik işaretlerinin bu sıralaması aynı zamanda bunlara uymadaki öncelik sıralamasıdır.

Sesli veya yazılı ışıklar; araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup yayalara hitap eder.

Trafik işaretlerinin standart, anlam, nitelik ve nicelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.

 

1- Trafik Görevlisinin İşaretleri

a-Trafik görevlisinin her iki kolunu veya sağ veya sol kollarından birini yere paralel olarak yana açtığı durumda; kollar doğrultusundaki araçlara  geç, ön ve arka doğrultusundaki araçlara dur demektir.

b-Trafik görevlisinin sağ veya sol kolundan birini havaya kaldırması durumunda, bütün yönlerdeki araçlara  dur  demektir.

c-Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı yönelttiği doğrultudaki karayolunu kullananlar için  durdemektir.

d-Görevli kişinin kısa sesli tek veya fasılalı düdük işareti uyarma, uzun sesli tek veya fasılalı düdük işareti dur demektir.

e-Trafiği hızlandırma işareti; Trafik polisi, hızlandırmek istediği yöne sol yada sağ yanı dönük olarak, o yönde bulunan kolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp, tekrar yere paralel hale getirir.
f-Trafiği yavaşlatma işareti; Trafik polisi,yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük dürür ve sağ yada sol kolunu (trafiğin akış yönüne göre- omuzdan, yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45 derece ile 90 derece arasında seri olarak yavaş yavaş sallar.

 

2- Işıklı Trafik İşaretleri

a- Kırmızı Işık: Aksini gösteren bir işaret yoksa hiçbir uöne hareket edilmez.

b- Kırmızı – Sarı Işık: Yol trafiğe açılmak üzeredir, harekete hazırlanılır.

c- Yeşil Işık: Yol trafiğe açıktır, aksine bir işaret yoksa durmadan geçilir.

d- Sarı ışık: Yol trafiğe kapanmak üzeredir, emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlar geçebilir, diğer araçlar durmak zorundadır.

e- Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık: Uyarı anlamındadır. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesini bildirir.

f- Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Mutlak duruş yapılmasını ve gidilecek yolun açık ve müsait olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir.

g- Işıklı Oklar: Dönüşleri düzenler. Ok yönünde dönüş yapacak olan sürücülerin ışıklı okun yeşil yanmasını beklemelerini bildirir.

 

3- Yol Çizgileri

a- Kesik Kesik Yol Çizgisi: Kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir, şerit değiştirilebilir.

b- Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeble öndeki araç geçilemez, şerit değiştirilemez.

c- Kesik Devamlı Yol Çizgisi: Sadece bir yönde geçme yasağı getirmiştir. Bu çizgi boyunca araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.

d- Yan Yana iki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirmişter, ayrıca (refüj- anlamındadır. Hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilmez.

e-Park Yeri Çizgileri: Araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir.

f- Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıdan karşıya güvenle geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

g- Yön Okları: Özellikle kavşak yaklaşımlarında gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini gösteren çizgilerdir.

h- Azami Hız Sınırı: Taşıtyolu üzerine yazılan sayılar bu yol kesimindeki azami hızı gösterir.

ı- Park Yasağı Çizgileri: Park etmenin yasaklandığı kesimlerde bordür taşlarına veya kaplama üzerine çizilen çizgilerdir.

 

4- Diğer İşaretleme Elemanları

Diğer İşaretleme elemanlerı ise; kenar taşlerı, oto korkulukları, bordür taşları vb. gibi elemanlardır. Düz yol kesimlerinde kenar taşları arasında 50 m mesafe vardır.

Hız Kuralları

Sürücüler, hızlarını;

1- Kullandıkları aracın cinsine,

2- Yük durumuna,

3- Yol durumuna,

4- Hava ve görüş durumuna,

5- Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar.Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollar da 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için  20 km/s arttırabilir.

 

hız  kuralları
aracın cinsi

yerleşim içi

yerleşim dışı

otoyol

Otomobil,otomobil özelliğinde 4×4 arazi tipi

50 km/saat

90 km/saat

120 km/saat

Otobüs

50 km/saat

80 km/saat

100 km/saat

Minibüs – Kamyonet – Kamyon

50 km/saat

80 km/saat

90 km/saat

Arazi taşıtı – Motosiklet

50 km/saat

70 km/saat

80 km/saat

Tehlikeli madde taşıyan araçlar

30 km/saat

50 km/saat

60 km/saat

Bisiklet ve motorlu bisiklet

30 km/saat

45 km/saat

—————-

Lastik tekerlekli traktör – İş makinesi –

Arızalı araçları çeken araçlar

20 km/saat

20 km/saat

—————-

Freni arızalı araçları çeken araçlar

15 km/saat

15 km/saat

—————-

Römork takan araçlar normal hızından 10 km/saat daha yavaş hareket eder.

 

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km. ‘dir

Araçlra römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte10 km. düşülmesi gerekir.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak- freni bozuk olan araçları çeken araçlar, saatte 15 km. den fazla hızla sürülemezler.

 

Sürücüler:

1- Kavşaklarla yaklaşırken,

2- Dönemeçlere girerken,

3- Tepe üstlerine yaklaşırken,

4- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,

5- Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,

6- Demiryolu geçitlerine yaklaşırken,

7- Tünellere yaklaşırken,

8- Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,

9- Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.

Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10’ a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur  kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.

Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılar, cihazlarına el konulur.

TAKİP MESAFESİ

Kol ve grup halinde hareket eden araçların aralarındaki bırakmak zorunda oldukları mesafeye denir. Sürücüler, önlerinde giden araçları, kendi araçlarının km. cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre mesafesinden takip etmek zorundadırlar.

a- Hızımızın yarısı kadar mesafe ( 90 km/saat hızla giden araç 45 metre takip mesafesi bırakır. )

b- Aracın 2 saniyede kat edeceği yol mesafesi,

c- 88 – 89  kuralı ile ölçülür.

 

Takip mesafesi iki özel durumda değişebilir;

a-  Tehlikeli madde taşıyan araçlar en az 50 m.den takip edilir.

b-  Konvoy halinde hareket eden araçlar bir araç sığacak kadar mesafe bırakmak zorundadır.

Araçları Geçme ( Sollama ) :

1- Geçmeye başlamaya karar verebilmek için Hava ,yol ve trafik kurallarının geçmeye uygun olması gerekir.

2- Önden gelen trafiğin uzakta ,arkadan gelen trafiğin geçmeye başlamamış olmasına dikkat edilir.

3- Her şart uygunsa, sesle veya selektör yaparak öndeki araç uyarılır.

4- Sol sinyal lambası yakılır.

5- Geriyi görme aynasından yol kontrol edilir.

6- Geçiş için takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçilir ve hız artırılır.

7- Geçiş,geriyi görme aynasından geçtiğimiz aracın önü görülünceye kadar devam eder,

sağa işaret verilir ve sağ şeride girilerek geçiş tamamlanmış olur.

 

Geçilen araç sürücüsünün uyacağı kurallar :

1- Yolun en sağına yanaşmak zorundadır.

2- Geçişi güçleştirecek ters bir manevra yapmaması gerekir.

3- Kesinlikle hızını artırmaması gerekir ,sabit tutabilir ,azaltabilir.

4- Geçen araca ışıkla veya elle geç şeklinde işaret vermemelidir.

Geçmenin yasak olduğu yerler : Tepe üstlerinde ,dönemeçlerde , yaya ve okul geçitlerinde, kavşaklarda , demiryolu geçitlerinde , dar köprü ve tünellerde geçmek tehlikeli ve yasaktır.Tranvayların solundan geçilmez,Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz.Geçme esnasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez.Geçme sırasında aracın hızı,uzunluğu ,trafik ve yol durumu güvenli geçişi etkiler ,aracın modeli ise etkilemez.

Aşağıdaki özel durumlarda araçların sağından geçilebilir. Bunun dışında sağdan geçmek yasaktır.

 • Sola dönmeye karar vermiş aracın sağından geçilebilir.
  • Tramvayın sağından geçilebilir.
  • Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
  • Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağından geçilebilir.

ARKADAKİ ARACA YOL VERME

Geçilen araç sürücüsü, kendisini geçmek isteyen araçların işatertini alınca:

1- İki yönlü, iki şeritli yollarda taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek,

2- Dörtten fazla şeritli ve bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek,

3- Hızını artırmamak,

4- Dar taşıt yollarında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitmek sebebiyle kendilerini geçmek isteyen araçlara geçme kolaylığı sağlamak, gerekirse yavaşlamak veya durmak zorundadır.

Sürücülerin arkadaki araca dönüş ışıklarıyla geç işareti vermeleri yasaktır.

Geçilen araç sürücülerinin, kendilerini geçmek isteyen sürücülere karşı yol vermemeleri, hız arttırmaları ve sola dönüşe geçmeleri yasaktır.

Sağa dönüşlerde :

1) Dönüş işareti verilir.

2) Şehir içinde 30 metre,şehir dışında 150 m. önceden Sağ şeride yanaşılır.Hızını azaltır.

3) Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere verir.

4) Dönüş dar bir manevrayla tamamlanır.

 

Sola dönüşlerde :

1) Dönüş işareti verilir.

2) Şehir içinde 30 metre,şehir dışında 150 m. önce yolun gidişi ayrılan kısmının soluna yaklaşılır.Hızını azaltır.

3) Dönüş sırasında sağındaki ve karşıdan duramayacak kadar yaklaşmış

araçlara,gireceği yolda karşıdan karşıya geçen yaya ve bisikletlilere  geçiş hakkını verir.

4) Dönüş geniş bir manevra ile tamamlanır.

 

Dönel kavşaktaki dönüşlerde :

 1. Dönüş işareti verilir.
 2. İlk geçiş hakkı döner kavşak içindeki araçlara verilir.
 3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girilir ve gereksiz şerit değiştirilmez.
 4. Dönüş tamamlandıktan sonra en kısa sürede yolun sağına yanaşarak  gidilecek yola girilir.

 

Geriye dönüşler :

 1. Döner kavşaklarda yapılabilir.
 2. Tali yol kullanılarak yapılabilir.
 3. U  dönüşü yapılarak (yolun en sağına yanaşılır, araç bulunduğu yerde direksiyon tam sağa çevrilir,sola dönüş işareti verilir,yarım debriyaj dönüşe geçilir,en az manevra ile dönülür.)

GEÇİTLERDE ARAÇLARIN VE YAYALARIN DAVRANIŞLARI :

Okul geçidi,yaya geçidi,alt geçit,üst geçit,demiryolu (hemzemin) geçitlerde araçlar yavaş ve dikkatli geçerler.Araç geçilmez. Bariyerli demiryolu geçitlerinde sürücüler hızını azaltıp bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmelidirler.

GEÇİŞ HAKKI :

Kavşaklar ve daralan yollarda araçların veya yayaların yolu daha önce kullanma hakkına denir.

Kavşaklarda geçiş hakkı : Kavşaklara yaklaşan sürücüler kavşaklardaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak,dikkatli olmak,geçiş hakkı olan araçlara geçiş imkanı vermek zorundadır.

A- Trafik zabıtası veya ışıklı işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda ;

1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,

2. Bütün sürücüler doğru geçen tramvaylara,

3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen

doğru geçen araçlara,

4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler, bölünmüş yoldan geçen sürücülere,

5. Tali yoldan ana yola girecek sürücüler, ana yoldan geçen sürücülere,

6. Dönel kavşağa girecek sürücüler, dönel kavşağa daha önce girmiş sürücülere,

7. Bir iz veya mülkten çıkacak sürücüler ,karayolundan gelen araçlara,

8. Sola dönüş yapan sürücüler ,sağındaki ve karşıdan gelen doğru giden araçlara

GEÇİŞ HAKKI VERMEK ZORUNDADIR.

B- Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise ;

1. Motorsuz araç sürücüleri , motorlu araçlara,

2. Lastik tekerlekli traktörler ve iş makinesi sürücüleri , diğer motorlu araçlara,

3. Motorlu araçlardan soldaki araç sürücüleri , sağdan gelen araçlara,

4. Dönüş yapan sürücüler ,kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara,varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere

5. Kavşağa gelen sürücüler , kavşak giriş ve çıkışlarından kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek  üzere olan yayalara

GEÇİŞ HAKKI VERMEK ZORUNDADIR.

Işıklı trafik işareti izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.

Kavşaklarda durmak,araç motorunu durdurmak,araçtan inmek yasaktır. Sürücüler kavşağı en kısa zamanda boşaltmak zorundadırlar. Kavşaklarda yolcu indirme ve bindirme yapılamaz.

 

Daralan yollarda geçiş hakkı :

a:   Trafik işaretine göre

b:   Yol eğimli ve dar ise inen araçlar çıkan araçlara geçiş hakkı verirler,

c:    Her şey eşitse araçlar cinslerine göre sırayla geçer.

Otomobil–minibüs–kamyonet–otobüs–kamyon–arazi taşıtı-çekici-motorsuz araçlar

 

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ :

Görev sırasında ,belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir.

1) Cankurtaran , Ambulans veya hasta taşıyan araçlar….(mavi tepe lambası)

2) İtfaiye araçları  ………………………………………………………. ( kırmızı tepe lambası )

3) Zabıta ve trafik polisleri  ………………………………………… (mavi ve kırmızı tepe lambası)

4) Kar çalışması yapan araçlar  ……………………………. (mavi tepe lambası )

5) Sivil savunma araçları …………………………………………… (kırmızı tepe lambası )

6) Korunan ve koruyan araçlar  …………………………………. (mavi tepe lambası )

Bu araçların lambaları ve sirenleri 150 m. den görünecek şekildedir. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesi veya ışığını gören araç sürücüleri onlara geçiş üstünlüğü vermek,kavşak içinde ise derhal kavşağı boşaltmak ve emniyetli bir mesafe gittikten sonra yolun sağında durup yol vermek zorundadır.

Sarı tepe lambası olan araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir.(Kurtarıcılar,eskortlar,bakım araçları)

GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI

Araç sürücüleri;

a- İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda; karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak,

b- Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağ tarafa yanaşıp durmak, çıkan arac için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması halinde de geri gitmek,

c) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa;

1- Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara,

2- Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, LTT, iş makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden önceliklere, geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.

DURMA – DURAKLAMA – PARK ETME :

Durma : Yetkili memurun dur işaretinde,kırmızı ışıkta,işaret levhalarına uyularak,öndeki araç durduğunda, arıza hallerinde gibi her türlü trafik mecburiyetinde aracın durdurulmasına denir.

Duraklama : Yolcu indirip bindirmek,yük yükleyip boşaltmak,kısa süreli beklemek (en fazla 5 dakika) amacıyla aracın durdurulmasına denir.

Park etme : Araçların durma ve duraklaması dışında genel olarak uzun süreli

bırakılmasına denir.

Duraklamada Alınacak Tedbirler

1- En uygun yerin seçilmesi,

2- Bulunulan şeritte en az yer işgal edilmesi,

3- Varsa banketten yararlanılması,

4- Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alınacak önlemlerin alınması, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması,

5- Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.

 

Duraklamanın yasaklandığı yerler :

1) İşaretlerle belirlenmiş yerlerde duraklama yasaktır.

2) Kurallara uygun olarak park etmiş  veya duraklamış araçların yol tarafında duraklamak yasaktır.

3) İşaret levhalarına yerleşim yeri içinde 15 m. yerleşim yeri dışında 100 m. mesafe içinde duraklama yasaktır.

4) Kavşak, bağlantı yolu, tehlikeli eğim iniş ve çıkış, tünel ve köprülere yerleşim birimleri içinde 5 m, yerleşim yeri dışında 100 m. mesafe içinde duraklama yasaktır.

5) Taksi ,tramvay, otobüs duraklarında duraklama yasaktır.

6) Dönemeçlerde ,tepe üstlerinde duraklama yasaktır.

7) Raylı sistem hariç sağ şerit dışındaki şeritlerde duraklamak yasaktır.

8) Yaya ,okul ve demiryolu geçitleri üzerinde duraklamak yasaktır.

9) Tehlikeli madde taşıyan araçlar,öndeki araca 20 m.de duraklayıp başında

gözetici bulundurulmak zorundadır.

 

İndirme – Bindirme Kuralları:

Araç sürücülerinin;

1- Yolcularını aracın sol tarafından indirip-bindirmesi,

2- Araç durmadan kapı açması,

3- Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi, yasaktır.

 

Parketme

Parketme, araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması parketme amacını değiştirmez.

Parketmede Alınacak Tedbirler:

1- El freni ile tespit edilir,

2- Motor durdurulur, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır ve ön tekerlekler sağa çevrilir.

3- Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekiçi veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorklarının ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklerine uygun takoz konulur.

4- Aracın terkedilmesi halinde; camlar kapatılarak, kapılar kilitlenir.

Park etmenin yasaklandığı yerler :

1) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

2) İşaret levhalarıyla belirlenmiş yerlerde park etmek yasaktır.

3) Park yerleri dışında

4) Belirlenmiş süreler dışında park yerlerinde ücret ödemeden park etmek yasaktır.

5) Park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde

6) Mecburi haller dışında yerleşim birimleri dışındaki taşıt yolu üzerinde,

7) Sağ şerit dışındaki şeritlerde,

8) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş çıkış yerlerine her iki yönde 15 m. mesafe içinde,

9) Durak levhalarına her iki yönde 15 m. mesafe içinde,

10) Alt üst geçit ve köprülere her iki yönden 10 m. mesafe içinde,

11) Yangın musluklarına 5 m .mesafe içinde

12) Park yeri,sinema,tiyatro,garaj,iş hanı vb. yerlerin giriş-çıkış yerlerine her iki yönde 5m. mesafe içinde,

13) Geçiş yolları üzerinde ve önünde PARK ETMEK yasaktır.

A- GÖREVLİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ

Yolun Trafiğe Açık Olması Hali;

Trafik görevlisinin duruş posizyonuna göre sağ ve sol istikametindeki yollar trafiğe açıktır. (omuz istikameti) Bu duruş pozisyonunda her iki kolunu aşağı bırakmış olabi,leceği gibi sağ veya sol koldan birini yere paralel olarak açık tutumuş olabilir.

Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali;
Trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre ön ve arka cephesindeki yollar trafiğe kapalıdır. Bu duruş pozisyonunda her iki kolun kapalı olabileceği gibi kollardan biri yere paralel olarak açık olabilir.

 

Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Hali;
Trafik görevlisinin kollarından biri sağ veya sol, yukarıda diğeri aşağıda olması duruşudur. Bu duruş pozisyonu daha önce kendisine açık olan yolun kapanacağı, kapalı olanların ise açılacağını bildirir.

 

 

Sağa ve Sola Araç Durdurma İşareti
Araç sürücülerinin sağa veya sola yanaştırılarak durdurulması için verilen işarettir.

 

 

Trafiği Hızlandırma İşareti
Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını içerir.

Trafik polisinin veya görevli kişilerin HIZLAN işaretini vermesi durumunda serbest olan diğer ile düdüğünü KISA-KISA, uzun süreli veya güçlü olarak çalması da HIZLAN anlamına gelmektedir.
                              

Trafiği yavaşlatma İşareti
Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.

Trafik polisinin veya görevli kişinin DUR işareti vermesi durumunda serbest olan diğer eli ile düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması da DUR anlamındadır.

 

Sinyalize kavşaklarda trafik polisi veya görevli kişiler zorunlu olmadıkça IŞIKLI TRAFİK İŞARETLERİ yönetimine müdahale edemezler. Görevlilerin vereceği bütün işaretler, kararlı ve net olmalıdır.
Yön Tayini Hareketleri
Devlet büyüklerine ve teşkilat mensuplarının geçişlerinde trafik görevlileri selam vermez. Sağa veya sola yön gösteren trafik görevlisi beyaz eldiven giymeli, kılık kıyafeti temiz olmalıdır.

 

Trafiği Gece Yönetme Hareketleri
  

* Gece Dönüş İşareti
İşaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu, dönüş yapması istenen araca yöneltilerek, çubuk dönüş yönüne göre doğru çizilen yayın içinde hareket ettirilir. İşaret yeterli oluncaya kadar tekrar edilir.

 

 

    * Gece Geç İşareti
       İşaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizilir. İşaret yeteri kadar tekrar edilir.

    

      * Gece Dur İşareti
İşaret çubuğu 45 derecelik bir yay içerisinde  vücudun sağından soluna doğru hareket ettirilir. çubuğunun ışıklandırılmış ucu yere dik konumda ve ucu yukarıya bakar vaziyette tutulur.

 

 

B – IŞIKLI TRAFİK İŞARET VE CİHAZLARI

Trafiğin güvenle akışını sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanmalarını düzenlemek amacıyla tesis edilen ışıklı sistemdir.

 • Kırmızı Işık
  Yolun trafiğe kapalı olduğunu ce mutlak bir duruş yapılmasını bildirir. Bu ışık yanarken aksine bir ışık yoksa hiç bir yöne hareket edilmez.
 • Yeşil Işık
  Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Bu ışık yanarkenaksini gösteren bi ışık yoksa durmadan geçilir. Kavşakta doğrultu değiştirilecekse dönüş manevrasına başlanır ve trafik kurallarına uyulmak suretiyle hareket edilir.
 • Sarı Işık
  Uyarı anlamındadır. Yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
  –  Yeşil Işıktan Sonra Yanan Sarı Işık
  Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, değilse yaya geçidi işgal edilmeyecek şekilde durulur.
  –  Sarı ve Kırmızı Işığın Birlikte Yanması
  Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerekir.
 • Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık
  “Dur” işareti levhası ile aynı anlamdadır. Bu halde beklemekte olan sürücülerin harekete hazırlanması gerekir.
 • Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık
  Uyarı anlamındadır. “Yol Ver” işaret levhası ile aynı anlamdadır. Fasılalı sarı ışığın bulunduğu yerin yavaş ve dikkatli bir şekilde geçilmesi gerektiği anlamına gelir.
 • Işıklı Oklar
  Dönüşleri düzenleyen ışıklardır. Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönüne dönüş yapacak sürücüler, oklu ışığın yeşil yanmasını beklerler. Oklu ışık yeşil yandığında ok istikametine gidecek olan sürücüler trafik kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar.
  Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken ışıklı ok kırmızı yanıyorsa ok yönüne gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar.
 • Yaya Figürlü Yeşil Işık
  Yaya geçidinin yayalara  açık olduğunu gösterir.
 • Yaya Figürlü Kırmızı Işık
  Yaya geçidinin yayalara  kapalı olduğunu gösterir.
 • Sesli ve Yazılı Işık
  Araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklar olup sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesini gerektirir.
  Bazı kavşak ya da yaya geçitlerinde süürücülerin ve yayaların bekleme ve geçme sürelerini gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bunlar, kırmızı veya yeşil ışık yandığında sürücülerin ve yayaların durma ve geçme sürelerini azaltarak gösterirler. Bu cihazların bulunduğu geçit ve kavşakları kullanan sürücü ve yayalar sayaçta gösterilen sürelere göre geçme ve bekleme zamanlarını ayarlamalıdırlar.
  Bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu vardır. geçitten karşıya geçmek isteyen yayalar butona basarak yeşil ışık yanmasını sağlarlar.

C – TRAFİK İŞARET LEVHALARI

Yolu kullananlara yol ve çevresinin genel özellikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlarlar. Düzgün bir şekilde kullandıkalrı taktirde trafik işaret levhaları karayolu güvünliğine büyük ölçüde katkıda bulunur.

 1. TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ (T GRUBU)

Tehlikeli viraj (dönemeç) veya birbirini izleyen tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.

Tehlikeli olduğu düşünülen iniş ya da çıkış eğimli yol kesimlerini gösterir. Sürücülerin düşük vites kullanmaları gerektiğini bildirir. İniş eğimde, çıkış yapılan vitesle inilir. Vites boşa alınmaz ve kontak kapatılmaz.

Devamlı veya geçici nedenlerle yol kaplamasının  her iki taraftan veya sağdan – soldan önlem alınmaksızın yan yana geçemeyebilecekleri kesimleri belirtmek amacıyla kullanılır. Diğer işaretlerle konulmuş yasaklara ve kısıtlamalara uyulur.

 

Açılan Köprü: Karayolu üzerindeki trafiği engelleyecek şekilde açılabilen köprüleri bildirmek için kullanılır.

Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol: Yolun nehir veya deniz kıyısında son bulduğunu ve taştların suya düşme teklikesinin olduğu uyarısında bulunur. Bu işaret rıhtımları belirtmek için de kullanılabilir.

 

Kasisli Yol:  Taşıtları tehlikeye düşürebilecek hendek, kasis, çukur vb. üst yapı bozukluklarını uyarmak için kullanılır. Kaplama ile köprüler arasındaki trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek kot farkları da bu işaret levhası ile bildirilebilir.

 

Kaygan Yol: Yol yüzeyinin kaygan olduğu hakkında uyarıalrda bulunur. Sürücülerin fren yapmaları, hızlanmaları ve ani manevralar yapmamaları gerektiğini bildirir.

 

 Gevşek Malzemeli Zemin: Taşıt yolu üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş sıçrayabileceğini bildirir. Hız sınırlaması levhalarının ikazlarına uyulur. Takip mesafesi artırılır.

 

Gevşek Şev: Yarma şevinden taşıt yolu üzerine taş ve kaya yuvarlanabileceğini ve/veya kaplama üzerinde taş ve kaya olabileceğini gösterir. Sürücülerin bu işaret ile belirtilen kesime yaklaşırken yavaşlamaları ancak bu kesimde durmamaları ve park etmemeleri gerektiğini bildirir.


Yaya Geçidi: İleride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Hız düşürülmeli. Yaya geçidine dikkatli yaklaşılmalıdır.

 

Okul Geçidi: Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Bu işaret levhasını gören sürücüler hızlarını düşürmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olmalıdırlar.

 

Bisiklet Geçebilir: Bir bisiklet yolunun bu işaretin konulduğu yola bağlandığını ya da bisikletlilerin yol eksenine dik olarak karşıya geçebilecekleri kesimleri belirtmek için kullanılır.

Yol üzerinde bir hayvan olabileceğini ve/veya hayvanların geçiş yaptıkları bir kesim olduğunu ve aynı zamanda kaplama üzerinde kir ve çamur olabileceğini belirtmek için kullanılır.

Yolda Çalışma Var: İlerideki yol kesiminde yol çalışmasının olduğunu, kaplama üzerinde kir ve/veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. Diğer işaret levhaları ile getirilen kısıtlamalara uyulur.

Işıklı İşaret Cihazı: Işıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak yaklaşılmalı. Işıklı cihazlardan gelebilecek DUR uyarısına hazırlıklı olunmalıdır.

Havaalanı – Havalimanı (Alçak Uçuş): Karayolu üzerinden alçaktan geçen uçakların olabileceğini ve sürücülerin bu kesimlerde ani gürültülere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirir.

Yandan Rüzgar: Sık sık yandan kuvvetli rüzgar esen yüksek köprüler, dolgular vb. yol kesimlerini belirtir. Aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir.

İki Yönlü Trafik: İki yönlü trafiğin işlediği yol kesimlerini belirtir. Bu işaret levhası, tek yönlü yol kesiminin geçici ya da sürekli olarak iki yönlü yola dönüştüğü zaman da kullanılır.

Dikkat: Yol üzerinde tehlike uyarı işaretleri ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tür tehlikelerden birisinin varlığı hakkında uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. “Dikkat” levhası ile birlikte tehlikenin niteliği hakkında bilgi veren ilave bir panel levha kullanılabilir.

 

Kontrolsüz Kavşak: İleride genel geçiş önceliği kuralının yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.
Anayol – Tali Yol kavşakları: Bu işaret levhaları, bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu, bu işaretin kullanıldığı yoldaki trafiğin ilk geçiş hakkına sahip bulunduğunu ve tali yoldan yaklaşmakta olan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermelerinin veya durmalarının gerekli olduğunu bildirir.


Bu işaretler, tek yönlü ve bölünmüş yola katılan yan yollar veya köprülü kavşakların bağlantı yollarına yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır.

 

Dönel Kavşak Yaklaşımı: İleride bir dönel kavşak olduğunu bildirir. Hız azaltılmalı, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araç sürücülerine verilmelidir.


Kontrollü Demiryolu Geçidi:
Demiryolu hattının her iki tarafında bariyer veya benzeri bir sistemle kontrol edilen bir hemzemin geçit bulunduğunu bildirir. Işıklı veya sesli DUR ikazına uyulur.

 

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi: Bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. DUR-DİNLE-GÖR-GEÇ kuralına uyulmalıdır.

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi İşaret Levhaları: Bu işaret levhaları, demiryolu geçidinin tam konumunu göstermek üzere bariyeri olmayan (kontrolsüz) demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki tarafında da bulunur.

Hemzemin Demiryolu Geçidi Yaklaşım Levhaları: Uyarı levhalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla kullanılır. Hemzemin geçide kalan mesafe hakkında bilgi verir.

                                               

Köprü Başı Levhaları:  Bu işaret levhaları, köprüleri uyarmak için köprü  korkuluklarına monte edilir. Köprüden oto korkuluk vb. tedbirleri ile trafik güvenliği artırılmışsa bu levhaların kullanımına gerek yoktur.

 

   Engel İşareti: Yolun geçici olarak tamamen taşıt trafiğine kapatıldığını bildirir. Mecburi yön işaret levhaları ile sarı veya kırmızı renkli flaşörlerle birlikte kullanılır.

                           

Tehlikeli Viraj Yön Levhaları: Bu işaret levhaları, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk Sağlamak amacı ile güvenli seyir olasılığı bulunmayan keskin virajlarda, tehlikeli viraj işaret levhalarından sonra kullanılır. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

                                             
Onarım Yaklaşım Levhaları: Kaplamanın sürücülerin rahatça göremeyecekleri şekilddaraldığı kesimlerin ve çalışma mahallerinde yol üzerindeki yada yolun hemen yanındaki engellerin işaretlenmesi amacıyla kullanılır.

                            

Refüj (Ayırıcı) Başı Ek Levhaları: Yoldaki veya yol kenarındaki bir engelin önüne yerleştirilir. (ör: köprü ayakları) Engelin sağından- solundan geçilmesi gerektiğini bildirmek için kullanılır. Sağdan Gidiniz veya Soldan Gidiniz levhaları ile birlikte kullanılır.

                                              

 

Dönüş Adası Ek Levhası: Ana güzergahtan sağa dönüşler ayrılarılan trafiği uyarmak amacıyla kavşak içi yön levhaları ve “Her İki Yandan Gidiniz” levhalarının altında kullanılabileceği gibi yanlız başına da kullanılabilir.


Düşük Banket: Kaplama ile banket arasındaki seviye farkını uyarmak için kullanılır. Bu işaret levhası, ayrıca yumuşak banketi uyarmak için de kullanılabilir.

 

Gizli Buzlanma: Yol üzerinde beklenilmeyen buzlanmalar olabileceğini bildirir. Yolun güneş almayan, aksine yan rüzgarlara açık olan (köprü-viyadük-tepe üstü vb.)kısımlarında önceden fark edilemeyecek buzlanmalar olabileceğini bildirir. Bu işaret levhası Ekim-Nisan ayları arasında kullanılır. Yolun bu kesimleri geçilirken hız artırılmamalı, fren uygulanmamalı, ani manevralardan kaçınılmalıdır.

Mavi Buzlanma: Havanın ısısı belli bir derecein altına düştüğünde üst levhanın ortası mavi renk alıor. Bu da yolun yüzeyinde buzlanma olduğu uyarısını yapar.

 

 

         2 .  TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU)


Yol Ver: Ana yol-tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin gerekmediği durumlarda kavşakta durmaksızın, anayolda seyretmekte olan araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir.

Dur: Sürücülerin bir kavşağa girmeden önce durarak kavşaktaki Bütün araçlara yol vermeleri gerektiğini belirtir. Bu işaret levhası aynı zamanda kontrolsüz bir demiryolu geçidinden geçmeden önce söz konusu olan durma mecburiyetini belirtmek için de kullanılır.

 

Karşıdan Gelene Yol Ver: İki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.


Girişi Olmayan Yol:  Her türlü taşıt girişinin yasak olduğu yolların girişlerinde kullanılır ve normal olarak işaretin konulduğu yolun karşı yönden tek yönlü trafiğe ayrılmış olduğunu belirtir.

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol: Yolun her iki yöndeki taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılır.

Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol:
 Spetsiz motosikletler ve motorlu bisikletler dışındaki her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

 

Motosiklet Giremez: Motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.

 


Bisiklet Giremez:
Bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Bisiklet girişinin diğer trafik tehlikelerine sebep olacağı veya motorlu taşıt trafiği açısından tehlikeler oluşturabileceği durumlarda kullanılır.

Motorlu Bisiklet Giremez: Yol ve caddelere motorlu bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.

Kamyon Giremez: Kamyon (azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yük taşıtları) girişinin yasak olduğunu bildirir.

 
Otobüs Giremez: Otobüs girişinin yasak olduğunu bildirir.

Treyler Giremez: Bir römork çeken motorlu taşıt girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Yaya Giremez: Yayaların girmesinin yasak olduğunu bildirir. Sadece yayaların girmesinin özellikle tehlike arz edebileceği otoyol-kaldırımı bulunmayan çok şeritli yollar-yaya girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır.

At Arabası Giremez: At arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

El Arabası Giremez: El arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

Traktör Giremez: Tarım traktörünün girişinin yasak olduğunu bildirir.


Belirli Miktardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve/veya parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.


Motorlu Taşıt Giremez: Bisikletliler ile hayvanlar tarafından çekilen araçlar hariç motosikletler ve motorlu bisikletler de dahil her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

Taşıt Giremez: Motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

Genişliği …… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam genişliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.

Yüksekliği  …… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam yükseliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.


Uzunluğu…… m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam uzunluğu levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıt ve katarların girişinin yasak olduğunu bildirir.


Dingil Başına …… Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez:  Tek dingil başına levhada yazılı olan tondan fazla yük düşen araçların girişinin yasak olduğunu bildirir. Bu işaret levhası izin verilen dingil ağırlığının yasada belirtilmiş normal ağırlıktan daha az olmasının zorunlu olduğu yollarda kullanılır.


Yük Ağırlığı …… Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez: Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

Öndeki Taşıt ……. m.den Daha Yakın Takip Edilemez: Yol ve trafik koşullarının taşıtlar arasında belli bir mesafenin korunmasını gerektirdiği ve taşıtların yol üzerindeki boyuna dağılımın kritik olduğu kesimlerin başlangıcına konulur.(Gevşek malzeme-kaygan yol vb.)

Sağa Dönülmez: Sağa dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sağa dönüş asli kusur sayılır.  


Sola Dönülmez: Sola dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sola dönüş asli kusur sayılır. 

 


U Dönüşü Yapılmaz: U dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirir. U dönüşü yapmanın uygunsuz olduğu kavşaklarda kullanılır. U dönüşü yapmak asli kusur sayılır. 

 

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır: Öndeki aracı geçmenin tehlikeli olduğu yerlerde (yaya, okul geçidi, kavşak vb.), görüşün kapalı olduğu dönemeçlerde sollama yapılmasını  önlemek amacıyla bütün yollarda yolun her iki tarafında da kullanılmalıdır.

Yük Taşıtlarının Öndeki Taşıtı Geçmesi Yasaktır: İzin verilen azami ağırlığı 3.5 tonun üzerinde olan yük taşıtlarının öndeki aracı geçmesinin yasak olduğunu bildirir. Otomobiller için geçmenin sorun oluşturmadığı fakat yük taşıtlarının geçme yapmakta zorlanacağı ve sorun teşkil edeceği yerlerde kullanılır. (Dik ve uzun rampalar vb.) 


Azami Hız Sınırlaması: Uyulması gereken hız sınırını bildirir. Hız sınırının değiştiği her noktada kullanılması gerekir. Bu tür bilginin kavşaktan sonra verilmesi gerekir.

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır: Bir kazadan kaçınma durumları hariç, sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu bildirir.

Gümrük – Durmadan Geçmek Yasaktır: Sürücülerin gümrük işlemleri için durmak zorunda olduklarını bildirir. Ayrıca polis ve askeri kontrol noktlarında kullanılabilir. Bu halde gümrük yazısı yerine “Kontrol(Control)” kelimesi kullanılmalııdr.

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu: Daha önce yapılmış olan yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.

 

Hız Sınırlaması Sonu: Daha önce uygulanmış olan hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir. Bu levhadan sonra yolun durumuna uygun yasal hız limitinin geçerli olduğu anlaşılır.


Geçme Yasağı Sonu: Öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir.

 

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu: Kamyonlar için konulan öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. yasaklamanın sona erdiği noktayı belirtmek için kullanılır.
MECBURİYET BİLDİREN TRAFİK İŞARET LEVHALARI

             

Sürücülerin levha üzerinde belirtilen istikameti takip etmek zorunda olduklarını bildirir.

Sdan Gidiniz:  Taşıt yolu üzerinde bulunan fiziki ayırıcı ve adaları bildirmek ve sürücülerin bu kesime çarpmalarını önlemek amacıyla ayırıcı ve adaların başlarında kullanılır. Bu işaret levhasının kullanılması, aksine bir işaret yoksa trafiğin sağa veya sola dönüşünü engellemez.


Soldan Gidiniz: Yapım, bakım ve onarım çalışmalarında, geçici nedenlerle trafiği ok yönünde yönlendirmek amacıyla kullanılır.


Her İki Yandan Gidiniz: Taşıt yollarının bir ayırıcı ile ayrılmış olmasına rağmen, bu yolların aynı yöndeki taşıt trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de gidilebileceğini belirtir.

 

Ada Etrafında Dönünüz: Dönel kavşaklarda izlenmesi gereken seyir yönünü gösterir. Dönel kavşağa açılan tüm yollarda bu levha bulunur. Dönel kavşağa giren araç sürücüsü dönel kavşak içersindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekir.


Mecburi Bisiklet Yolu: Bisikletlilerin bisiklet yolunu kullanmak zorunda olduklarını ve diğer araçların aynı yolu kullanma haklarının olmadığını bildirir

 

   Mecburi Bisiklet Yolu Sonu:  Bisiklet yolunun sona erdiğini bildirir.


Mecburi Yaya Yolu:  Yayaların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca sürücülere, yaya yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.

 

           Mecburi Yaya Yolu Sonu: Yaya yolunun sona erdiğini bildirir.

 


Mecburi Atlı Yolu: Atlıların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca, diğer yol kullanıcılarına (yayalar hariç) atlı yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.

                Mecburi Atlı Yolu Sonu: Atlı yolunun sona erdiğini bildirir .


Mecburi Asgari Hız: Otoyol veya benzer standarttaki yollarda levhada belirtilen hızdan daha düşük bir hızla seyir edilemeyeceğini bildirir.

 

Mecburi Asgari Hız Sonu: Daha önce uygulanmış olan asgari hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir.


Zincir Takmak Mecburidir: Çekiş tekerleklerinin en az ikisine zincir takmanın zorunlu olduğunu bildirir.

 

Zincir Takmak Mecburiyetinin Sonu: Zincir takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirir.

 

Tehlikeli Madde Taşıyanlar İçin Mecburi Yön Levhaları:

                                   

 

3- TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ ( B GRUBU)

Kavşak Öncesi Yön Levhası: Dönüş yapan araç trafiğinin yoğun olduğu durumlarda ya da ön bilgi levhasının trafik güvenliği için önemli olduğuna kanaat getirilen hallerde, sürücülerin gidecekleri yönü saptayıp gerekli manevrayı önceden yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmalarını engellemek amacıyla yolun sağında kullanırlar.

Refüj Ortası Yön Levhaları: Çok şeritli bölünmüş yollardan ayrılmalarda, sadece ayrım yönündeki mesajları içeren bilgi levhalarıdır. Kavşak Öncesi Yön Levhalarının ayrım yönünde verilen mesajların teyidi amacıyla, genel olarak devlet yolu-otoyol kavşakları ile otoyollarda ayrılmalarda kullanılır.

 

 

Kaplama Üstü Yön Levhaları (Başüstü Levhası): Çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında, her şeridin ulaşacağı güzergah hakkında bilgi vermek ve Kavşak Öncesi Yön Levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır.

                  

Çıkışı Olmayan Yön Levhaları: Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları amacıyla kavşak yaklaşımlarında kullanılır.

            


İleriki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası: Bir sonraki kavşakta sola dönüşün yasak olduğu durumlarda, sola dönmek için takip edilecek güzergahı belirtmek amacıyla söz konusu kavşaktan önce gelen kavşakta kullanılır.

 

Kavşak İçi Yön Levhaları: Sürücülere kavşak öncesi yön levhaları ile verilen bilgileri, kavşağa girdiklerinde sağlamlaştırır ve hatırlatır.

 Devlet ve il yolu kavşak ayrımlarında

 Otoyol kavşak ayrımlarımda

 Turistik yol kavşak ayrımlarında

 Havaalanı (Havalimanı) yol kavşak ayrımlarında

 Kamp yeri yol kavşak ayrımlarında


Devlet Sınırı Levhası: Sınır kapılarımızdan yurdumuza giriş yapan sürücülere Türkiye’ye geldiklerini bildirir.

 


Türkiye Hız Sınırları Levhası: Sınır kapılarımızdan veya uluslararası hava trafiğine açık havalimanlarından, yurdumuza giriş yapanlara Türkiye’de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir.Sınır kapıları girişleri, uluslararası deniz trafiğine açıl limanlar ve havalimanları çıkışlarında kullanılır.
 

 

İl Sınırı levhası: Belirtilen il sınırına girilmekte olduğunu bildirir. İl sınırları başlangıcında kullanılır.

 

Meskun Mahal Levhaları (Yerleşim Birimi):  Bir il, ilçe, bucak-belde-köy merkezine girilmekte olduğunu bildirir. İlse nüfusu ve deniz seviyesinden yüksekliği, ilçede nüfusu ve hepsinde azami hız sınırının 50 km/s olduğunu bildirir.

İl Merkezi:  Bir il merkezine girilmekte olduğunu, ilin nüfus ve deniz seviyesinden yüksekliği ile azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

 

İlçe Merkezi: Bir ilçe merkezine girilmekte olduğunu ve ilçe nüfusu ile birlikte azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.

 

Köy – Belde – Bucak Merkezi:  Bir bucak-belde-köy merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir.
Meskun Mahal Sonu Levhaları (Yerleşim Birimi):   il, ilçe, bucak-belde-köy merkezlerinin ve azami hız sınırı 50km/s’in sona erdiğini bildirir.


İl Merkezi Sonu:  Bir il merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir.


İlçe Merkezi Sonu: Bir ilçe merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

Köy – Belde – Bucak Merkezi Sonu:  Bir bucak-belde-köy merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini bildirir. 

Coğrafi Bilgi Levhaları: Karayolları ile irtibatı olan dağ geçitleri, ırmak, göl ve dağ gibi coğrafi unsurları sürücüleri bilgilendirmek için kullanılır.


Dağ Geçidi Levhası

    Köprü – Nehir Levhası

Göl Levhası


Dağ Levhası

 

Karayolları Teşkilatına Ait Bilgi Levhaları: Bölge Müdürlükleri ile Şube Şefliklerinin sınırları ile Bölge Müdürlüğü, Şube Şefliği, Bakımevi, Şantiye ve dinlenme parklarının bulunduğu yerleri gösterir.

             
           Bölge Merkezi                                             Şube Merkezi

                  
Bakımevi                                                  Dinlenme Parkı  

               
Şantiye                                                  Bölge Sınırı

Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası: İl ve ilçe çıkılşları ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bakım ağındaki yolların oluşturduğu kavşakların çıkışlarında kullanılır.

                             
Meskun Mahal Levhası: Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhalarında belirtilen yerleşim birimlerine olan uzaklıkları bildirir.
 

 

Diğer Bilgi Levhaları

Yaya Geçidi:  Konulduğu yerin yaya geçidi olduğunu, sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları ve yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.

 

Okul Geçidi: Konulduğu yerde çocukların geçebileceğini ve sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları, okul geçidinden geçen çocuk ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.


Hastane: Hastane olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini Geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir.

 


Tek Yön: Üzerinde konulduğu yolun tek yönlü yol olduğunu gösterir.

 

İleri Çıkamz Yol: İleride çıkmaz yol olduğunu bildirir ve çıkışı olmayan yolların girişlerinde kullanılır.

Otoyol Başlangıcı ve Otoyol Yasakları: Bir otoyola girilmekte olduğunu bildirir. Otoyol yasakları hakkında bilgi verir.

Otoyol Sonu: Bir otoyolun sona erdiğini bildirir.

 

 

Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu bir yola girilmekte olduğunu bildirir.

Motorlu Taşıt Yolu Sonu: Trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu yolun sona erdiğini bildirir.

 

Durak: Konulduğu yol kesiminde yolcu indirme-bindirme durağı olduğunu bildirir.


İlk Yardım:  Bir ilk yardım merkezi olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir. 

 

Tamirhane:  Yol kenarında tamirhane olduğunu bildirir.

 

Telefon: Yol kullanıcılarının yararlanabileceği bir telefon olduğunu bildirir.

 

Akaryakıt İstasyonu: Bir akaryakıt istasyonunu bildirir.

 


Otel veya Motel:
Yol kenarında bir otel veya motel olduğunu bildirir.

 

Lokanta: Yol kenarında bir lokanta veya restoran olduğunu bildirir.

 

Çayhane veya Kafeterya: Yol kenarında mola verilebilecek yer olduğunu bildirir. Sadece sandviç, kahve, çay vb. hafif yiyecekler ve içecekelrin bulunduğu cafe, çay evi gibi yerleri bildirir.

 

Çeşme: Yol kenarında çeşme olduğunu bildirir. Sadece yoldaki trafiği aksatmayacak şekilde araçların durup yararlanabileceği, içilebilecek veya kullanılabilecek su olduğunu göstermek amacıyla kullanılır.

 

Piknik Yeri: Yol kenarında piknik alanının olduğunu gösterir. Piknik alanının masa, sandalye ve çöp kutuları ile donatılmış olması gerekir.

 

Yürüyüş Başlangıcı: Yol kenarında yürüme parkuru olduğunu bildirir ve yürüme parkuru başlangıcında kullanılır.
Kamp Yeri: Yol kenarında kamp alanı olduğunu bildirir. Bir kamp alanının kampçılar için gerekli hizmet tesisleri ile duş, tuvalet, vb. dolatılmış olması gerekir.

 

Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında karavan ile durularak kamp yapılabilecek alan bulunduğunu bildirir. Konuk karavan sahiplerine özel park alanları, karavanın elektrik şebekesine bağlanmasını sağlayacak tesisat, karavandan temizlik malzemelerini boşaltma imkanı, su depolarını doldurma imkanı gibi hizmetleri verecek ekipmanlar ile donatılmış olması gerekir.

Çarlı ve Karavanlı Kamp Yeri: Yol kenarında kamp ve karavanalanı olduğunu bildirir.

 

 

Gençlik Kampı: Yol kenarında gençlik kampı olduğunu gösterir.

 

Önceliği Olan Yön: İki aracın yan yana geçemeyecek kadar dar olduğu yol kesimlerinde, bu yönden gelen araçların daralan kesimden öncelikle geçiş yapma hakkına sahip olduğunu bildirir.

 


Anayol: Sürücülere ana yol üzerinde seyretmekte olduklarını bildirir ve kavşağın diğer kollarından yaklaşmakta olan sürücülerin, ana yol üzerindeki bütün taşıtlara yol vermek zorunda olduklarını belirtir.

Anayol Sonu: Anayolun sona erdiğini belirtir.

 

 

Jandarma: Bir jandarma karakolu olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan jandarma karakollarını belirtmek amacıyla kullanılır.

Polis: Bir polis merkezi olduğunu bildirir. Yakın mesafede olan polis merkezlerini belirtmek amacıyla kullanılır.
 

 


Yangın Tehlikesi: Konulduğu kesimde yangın tehlikesi bulunduğunu bildirir. Cam şişe ve sönmemiş izmarit atılmamalı, izin verilmeyen kesimlerde ateşli piknik yapılmamalıdır.

  

Radyo: Konulduğu kesimde verilen frekansta yol durumu ve trafik ile ilgili radyo yayını bulunduğunu bildirir. Sadece yol durumuyla ilgili radyo yaynlarının bulunduğu kesimlerde kullanılır.
 

 Turizm Danışma Bürosu: Turizm danışma bürosu olduğunu bildirir.

 

Yaya Alt Geçidi – Yaya Üst Geçidi: Konulduğu yerde yaya alt-üst geçidi olduğunu ve yayaların bu geçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir.

                                 


Yüzme Yeri:  Yol kenarında yüzme yeri olduğunu bildirir. Yüzme yerinde duş, tuvalet gibi gerekli hişzmet tesislerinin olması gerekir.

 


Yüzülmez:
Yüzme Yeri işaret levhası ile belirtilen yüzülecek kesimin sona erdiğini bildirir.

 

Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası: Yolun ileride bölünmüş yol durumuna geçeceğini bildirir ve bölünmüş yollar öncesinde sürücülerin gitmek zorunda oldukları yolu belirtmek amacıyla kullanılır.

 


Tünel: Bir tünele girilmekte olduğunu ve sürücülerin farlarını yakmalarının yararlı olabileceğini bildirir. Tünelde sürekli aydınlatma yoksa far paneli levhası ile birlikte kullanılmaşıdır.

 

 

Şerit Düzenleme Levhaları

                

                
Bu işaret levhaları ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir.

            
Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır.


İki Yönlü Yol: Konulduğu kesimden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini belirtir. Çok şeritli bölünmüş yolların bitimlerinde kullanılır.
 

Yol Numaraları:

 
Otoyol


 Uluslararası Yol


Devlet Yolu


İl Yolu


Kavşak Yolu

 

Bilgi Figürleri:

Levhalarda belirtilen figürler ile gidilmek istenen veya giidlen yol veya araç cinslerine kullanılması gerekli yol ve şeritler hakkında bilgi verilir.

           
Asma Köprü Figürü                Arabalı Vapur Figürü           İstasyon Figürü

Ayrıca; Otomobil Figürü, kamyon Figürü, Trayler Figürü de kullanılamkadır.

 

4 – DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARETLERİ ( P GRUBU)

Park Etmek Yasaktır: Park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiğini bildirir.


Park yasağı belirli araçlar içinse kullanılır.

 

 

 

Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır: Duraklamanın ve park etmenin yasak olduğunu bildirir.

 

        

 

Aşağıda bulunan işaret levhaları, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir. Bir cadde ya da yol boyunca park için izin vermek üzere kullanılacağı gibi otopark girişlerinde de kullanılır.

                           

 

5 – Otoyol İşaretleri (O Grubu)

Otoyol Başlangıcı: Otoyola girildiğini ve otoyol  şartlarına uyulması gerektiğini bildirir.

 

 

 

Otoyol Sonu: Otoyoldan çıkıldığını ve otoyol şartlarının sona erdiğini bildirir.

 

 

Kavşak İsim Levhaları: Otoyollarda yaklaşılmakta olan kavşağın adını ve numarasını bildirir. Kavşağa 2 km mesafe kala kullanılır.

                        
 Köprülü Kavşak Levhası               Sağa Ayrılma Kavşak Levhası


Kavşak Öncesi Yön Levhası: Herhangi bir ayırım yerinden belirli bir mesafe önce gidiş yönüne göre yolun sağına yerlerştirilirler. Bu ayrılmadan itibaren yolların ulaştığı yerleşim birimini, yol numaralarını, gerekli hallerde figürleri ve ayrımlardaki hız kısıtlamalarını içerir.

 

 

 

Refüj Ortası Yön Levhası: Otoyolda herhangi bir ayrım yerinden önce sürücüleri bilgilendirmek için refüje yerlerştirilen bilgi levhalarıdır. Bu ayrılmaan itibaren yolların ulaştığı yerlerşim birimini, yol numaralarını, gerekli hallerde figürleri ve ayrımlardaki hız kısıtlamalarını içerir.

 

 

Kaplama Üstü (Baş Üstü) Yön Levhaları: Taşıyıcı bir kontürüksiyon ile yoldan en az 5m yüksekliğe monte edilir. Yalnız bölünmüş yollarda kullanılırlar. Bu ayrılmadan itibaren yolların ulaştığı yerlerim birimini, yol numaralarını, gerekli hallerde figürleri içerir.

           
  Otoyoldan Şehir İçi Yol Ayrımı        Otoyoldan Devlet veya İl Yol Ayrımı
Yaklaşımlarımda                                   Yaklaşımlarımda


Otoyol Yasakları: Yayaların, bisikletlerin, motorsuz araçların ve lastik tekerlekli trafktörlerin otoyola girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir.

 

 

 

Otoyol Rejimi: Otoyola katılımın sona erdiğini, otoyolda uyulması gereken mecburi asgari hız ile azami hız sınırlarını ve duraklamanın, park etmenin, geriye dönmenin yasaklanmış olduğunu bildirir.

 

 

Geniş Araç Levhası: Geniş araç kullanan sürücülerin bilet alma ya da ücret ödeme gişelerinde girmeleri gerekli gişeleri bildirir.


Servis Alanı İşaret Levhaları: Otoyolu kullanan sürücülerin, otoyolda belli aralıklarla bulunan servis alanlarına yaklaştıklarını, gekldiklerini ve servis alanlarında verilen hirmetleri bildirir.

 


Park Alanı İşaret Levhası: otoyolu kullanan sürücülerin, otoyol kenaralrındaki park alanlarına yaklaştıkalrını ve geldiklerini ayrıca park alanında verilen hizmetleri de bildirir.

 

 

OGS ve KGS Sistemi Şerit Kullanım Levhası:  otoyol giriş ve çıkışlarına yaklaşan ve OGS-KGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmeleri gereken şeritleri bildirir.


Otoyol giriş ve çıkışlarına yaklaşan OGS ve HGS sistemini kullanacak sürücülerin seçmeleri gerekli gişe ve turnikeleri bildirmektedir.

 

 

Otoyol Şerit Düzenleme Levhaları:

                                
İki Şeritli Yola Bir                                     Üç Şeritli Yola Bir
Şerit İlave Durumu                                   Şerit İlave Durumu 

                               
            İki Şeritli Yolun                                       Üç Şeritli Yolun
Normal Şeride                                         Normal Şeride
Ulaşacağı Durum                                    Ulaşacağı Durum

Şerit Seçimi ve Kullanımı Levhaları: Otoyolda sürücülerin kullandıkalrı araç cinslerine göre önlerindeki araçları geçme ve kullandıkalrı araç cinslerine göre hangi şeritleri kullanmaları gerektiğini bildirir.


Tünel İsim Levhası: Tünel girişlerinde bulunur, Tünelin adı ve uzunluğunu gösterir.
 

Viyadük İsim Levhası: Viyadük başlangıcına konulur. Viyadük adı ve uzunluğunu gösterir.

 

 

Otoyol Çıkış Yaklaşım Levhaları: Otoyoldan çıkış yapacak sürücülere, çıkış için 300 m – 200m – 100 m kaldığını bildirir.

                  


Otoyol Şerit kapatma Levhası: otoyol ve ekspress yollarda bakım, onarım veya yapım çalışmaları nedeni ile gidişe ayrılan şerit veya şeritlerin trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

 

  6 – YAPIM BAKIM VE ONARIM İŞARETLERİ ( YB GRUBU)

   

    

       

      

     

   

   

  

          

 

7 – YOL ÇZİGİLERİ VE DİĞER İŞARETLEME ELEMANLARI

Yol Çizgileri: Karayolunda hareket eden taşıtların bir dizi halinde güvenli şekilde yoldan faydalanmasını sağlamak, yaklaşan tehlikeleri zamanında sürücülere ikaz etmek, yayaların geçişine ayrılan yerleri belirtmek ve araçların düzenli bir şekilde park etmelerini temin etmek amacıyla çizilen çzigilerdir.

Yol çizgilerinin çiziliş şekline göre anlamları şöyledir:

 – Devamlı Yol Çizgisi: Karayolunda araç sürülürken yeterli olarak hız azaltılmadığında tehlike doğabilecek yaya, okul, demiryolu geçitleri, kavşak, tepe üstü, dönemeç, tünel ve yapım, bakım onarım sahaları ve yaklaşımlarına çizilir. Bu çizgi boyunca öndeki araç geçilmez. Şerit değiştirilmez. Bu çzigi üzerinden gidilmez.

 

 Kesik Yol Çizgisi: Karayolunda tehlike yoksa, yol görüşe açık bir alana oturmuşsa çizilen çizgilerdir. Bu çizgiler boyunca kurallara uymak şartıyla; öndeki araçlar geçebilir, şerit değiştirebilir. Kesik çizgiler arasındaki açıklıklar azalmaya başlarsa yolun tehlikeli kısımlarına yaklaşıldığını bildirir.

 

 

– Devamlı ve Kesik Yol Çizgisi: Karayolunun tehlikeli kısımlarına girilmekte veya çıkılmakta olduğunu bildirir. Yolun bu bölümünde yalnızca devamlı çizgi ypunca geçme yasağı getirilmiştir. Sürücüler manevra başlangıcında araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket ederler. Devamlı çizgi tarafında, öndeki araçlar geçilemez, şerit değiştirilemez. Kesik çizgi tarafında kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçilebilir, şerit değitirilebilir.

 


– Yan Yana İki Devamlı Yol Çizgisi: Bu çzigiler ayırıcı görevi yapar, yolu bölünmüş karayolu durumuna getirir. Karşı yönden gelen tarfiğe ait yol bölümüne giremez.

 

 

– Park Yeri Çizgileri: Park yeri olarak ayrılmış alanlarda araçların duracakları yerleri belirlemek üzere çizilen çizgilerdir. Sürücüler bu çizgilere uyarak araçlarını park etmelidirler.

   

 

– Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerdir.

 

Park Yasağı Çizgileri: Araçların park etmelerinin yasaklandığı yol kesimlerinde bordür taşlarına veya kaplama bitimine yakın çizilen çizgilerdir.

 

– Ayrılma: Trafiğin akış istikametine göre sağ tarafa ayırma çizgisidir. Taralı alan kullanılmaz.

 

 

 

 

– Katılma: Herhangi bir bağlantı yolu ile üzerinde araç trafiği bulunan bir yola giriş şerididir. Girilen yoldaki araç trafiği kontrol edilmelidir. Taralı alan kullanılmaz.

skrotbil